QUANTITY SURVEYOR ENGINEER

เงินเดือน : ไม่ระบุ

QUANTITY SURVEYOR ENGINEER

1. ปฏิบัติงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา

2. ร่วมตรวจสอบเอกสารแบบเพื่อประมูลงานพร้อมข้อกำหนด

3. ร่วมจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงแบบ เช่น Project Brief  ,TOR  ,Blank BOQ  ,ร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปคำถาม ข้อขัดแย้งในแบบและข้อกำหนด เพื่อส่งประสานงานในขั้นตอนถาม - ตอบ

(ในช่วงประมูลงาน)

5. ร่วมจัดทำปริมาณงานจากแบบและข้อกำหนด จัดทำ BOQ ราคากลางในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย

6. ตรวจสอบ Black Up ข้อมูลการถอดปริมาณงานจากแบบและข้อกำหนดต่างๆ

7. ร่วมสอบราคาวัสดุต่างๆ โดยประสานงานกับสายงานจัดซื้อ Supplier

8. ร่วมทำการวิเคราะห์ ขอบเขตงานและราคาราคากลางให้ถูกต้องครบถ้วน

9. ร่วมจัดทำตารางเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ขอบเขตงาน ราคาของผู้เสนอราคาแต่ละรายเทียบกับราคากลาง

10. ร่วมจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารผู้ชนะการประมูลงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

11. ร่วมจัดเตรียมรวบรวมสัญญาและเอกสารแนบทั้งหมดก่อนส่งให้คู่สัญญาลงนาม

12. ร่วมจัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และเอกสารเบิกงานเพิ่ม – ลด

13. ร่วมจัดทำ Payment และงานเพิ่ม – ลดของโครงการ

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 25ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Ms office, Ms Project, Power point,

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, ร่างสัญญา, ตรวจสอบ, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามระยะเวลา    และตามแผนที่วางไว้

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

- ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>