PROJECT MANAGER (PM) หลายอัตตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

PROJECT MANAGER 

1. วางแผนและร่วมกำหนดตารางเวลาการดำเนินโครงการกับผู้รับเหมา

2. วางแผนจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนของเจ้าของโครงการ

3. กำหนดวิธีการก่อสร้าง การจัดวางกำลังพล การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรร่วมกับผู้รับเหมา

4. การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบความสมบูรณ์ และคุณภาพงานก่อสร้าง

5. การกำหนด ลำดับขั้นการทำงานก่อสร้าง เพื่อให้งานทุกส่วนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาที่ต้องใช้ ในแต่ละขั้นตอน

6. บริหารทีมงาน ในการจัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ส่งให้ลูกค้า

7. การควบคุมงบประมาณ ค่าก่อสร้าง งานเพิ่มลด และ ควบคุมตารางของงานก่อสร้าง

(Cost Control , VE/VO)

8. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านข้อมูลเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย

9. Quality Control / Qualiity Assurance (QC/QA)

10. Final inspection before Handover

11. ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารเบิกเงินงวด  (Certify of Payments and Documents related (COP)

12. บริหารทีมงาน ในการเร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบ การแก้ไขความเสียหาย (Defect) ของงานก่อสร้าง

13. บริหารทีมงาน ในจัดทำเอกสารการตรวจรับมอบห้องชุด และ ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการส่งมอบห้องชุด ให้เป็นไปตามแผนการรับรู้รายได้ของโครงการ

14. เตรียมความพร้อมของพื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบประกอบอาคาร เพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป

15. ประเมินผลงาน ด้านคุณภาพและเวลากับผู้รับเหมา (Evaluation)

16. การตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้างจริง As Built drawing

17. นำเสนอรายละเอียด สถานะการเงิน งานเพิ่ม ลด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 35ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณา เป็นพิเศษ

- วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ระดับภาคี หรือ สามัญวิศวกร

- มีทักษะในการบริหารทีมงาน กำกับดูแลกำลังพลภายในโครงการ

- สามารถวางแผนบริหารงาน ทีมงาน ผู้รับเหมา

- ควบคุมดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามระยะเวลาและตามแผนที่วางไว้

- สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

- ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>