M&E INSPECTOR

เงินเดือน : ไม่ระบุ

M&E INSPECTOR

- ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานประจำสัปดาห์ของโครงการ
- ติดตาม ศึกษา สถานะเอกสาร Shop Drawing, Material, Method Statement ที่อนุมัติแล้วนำไปตรวจงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด
- ทำการ Inspection งานและ เก็บข้อมูลสนามที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อตรวจสอบกับ รายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน ของผู้รับเหมา

- ตรวจสอบ-ติดตามงาน Daily Request & Daily Report  
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
- ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง
- ติดตามผลทดสอบวัสดุเช่น Pipe, Supports, Hanger เป็นต้นตามวาระ

- รายงานปัญหาหน้างานที่ติดขัดให้กับ Project Engineer/Project Manager เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- ดูแลบ้านข้างเคียงให้รับผลกระทบจากการก่อสร้างน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย มีสัมพันธภาพที่ดีกับบ้านข้างเคียง
- จัดเก็บข้อมูลและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจความถูกต้องของปริมาณงานในรอบเดือนในเอกสารเบิกงวดของผู้รับเหมา
- ตรวจความถูกต้องของปริมาณงานในVARIATION ให้หัวหน้า

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.) 
  3. สามารถตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้ 
  4. สามารถประสานงาน ส่งงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้ 
  5. มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 
  6. มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน 
  7. มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน 
  8. สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com


<< กลับสู่หน้าหลัก >>