PRESENTATION PROJECT OF FEBRUARY 2018
รายละเอียด

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
PM  PRESENTATION PROJECT OF  FEBRUARY 2018
ประจำวันเสาร์ เวลา 9.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม นาราฯ ชั้น 5

วันที่ 3,10,17  เดือนกุมภาพันธ์ 2561

1. Notting hill sukhumvit praksa
2. THE PRODIGY
3. Amaranta
4. Na Vara Residence
5.โรงแรมและอาคารอยู่อาศัย  รวม มหัศวิน